Scapula retraction test

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Scapula retraction test er en korreksjonsmanøver for å bedømme i hvilken grad scapula dyskinesi er involvert ved ulike skulderplager (W Ben Kibler & Sciascia, 2010). Endringer i statisk scapula posisjon og bevegelse, kalt scapula dyskinesi, er funnet hos personer med impingement problematikk, instabilitet, labrumskader og rotator cuff skader (Uhl, Kibler, Gecewich, & Tripp, 2009).

Indikasjon

Scapula retraction test kan brukes i undersøkelsen av skuldre der man observerer scapula dyskinesi eller mistenker at scapula dyskinesi kan ha en betydning for pasientens skuldersymptomer. Disse endringene i scapulas bevegelser er blitt beskrevet hos pasienter med impingementsymptomer, rotator-cuff problematikk og labrumskader.

Utførelse

Pasienten står med armen som skal testes i ca 90 grader abduksjon. Undersøkeren står bak pasienten. Først tester undersøkeren kraften i m. supraspinatus. Deretter posisjonerer undersøkeren pasientens scapula i en posisjon med retraksjon og posterior tilt og stabiliserer scapula i denne stillingen ved å holde scapula nede med hånden og inntil thorax med underarmen. Undersøkeren gjentar så krafttest av m. supraspinatus (Burkhart, Morgan, & Ben Kibler, 2003; W Ben Kibler & Sciascia, 2010; W Benjamin Kibler, Sciascia, & Wilkes, 2012).

For vurdering av eventuelle labrumskader er testen beskrevet ved at man gjør tilsvarende manøver ved utførelse av Dynamic labral shear test eller Jobe`s relocation test (W Ben Kibler & Sciascia, 2010; W Benjamin Kibler mfl., 2012). Tate og kollegaer (2008) gjorde en modifisering av testen der de la vekt på å unngå maksimal retraksjon og fokuserte på posterior tilt og utadrotasjon av scapula. De kalte den modifiserte testen for ”scapula reposition test” (Tate, McClure, Kareha, & Irwin, 2008).

Tolkning

Opplever pasienten en økning av kraft ved test av m. supraspinatus under utførelsen av Scapula retraction test tolkes dette som positiv test. Undersøkelser har vist at testen har mindre effekt på smerteopplevelsen (W Ben Kibler, Sciascia, & Dome, 2006; Tate mfl., 2008). Ved reduserte smerter ved Jobe`s relocation test eller Dynamic labral shear test vurderes det til at scapula dyskinesi har betydning for pasientens plager relatert til internt impingement og posteriore deler av labrum (Burkhart mfl., 2003; W Ben Kibler & Sciascia, 2010; W Benjamin Kibler mfl., 2012)

Anatomisk/biomekanisk bakgrunn

Flere forfattere har vektlagt scapulas rolle i vurdering av skulderfunksjon. Ved elevasjon av armen skal scapula bevege seg i oppadrotasjon og posterior tilt (Paula M. Ludewig & Braman, 2011; McClure, Michener, Sennett, & Karduna, 2001). Scapulas bevegelse er en kombinasjon av bevegelser i tre plan; Oppad/ nedadrotasjon rundt en horisontalakse perpendikulær på scapulas plan. Innad/ utadrotasjon rundt en vertikal akse i scapulas plan og anterior/ posterior tilt rundt en horisontalakse i scapulas plan (W Ben Kibler & Sciascia, 2010).

Betydningen av scapulas funksjon har blitt belyst i flere studier som har vist at mennesker med skulderplager har endret scapulaposisjon og bevegelse. Pasienter med impingment symptomer viser redusert evne til posterior tilt av scapula ved elevasjon i scapulas plan (Lukasiewicz, McClure, Michener, Pratt & Sennett, 1999). Ludewig & Cook har vist at pasienter med impingement symptomer har forøket aktivitet i øvre trapezius, redusert serratus anterior aktivering og redusert oppadrotasjon av scapula samt forøket anterior tilt og innadrotasjon ved bevegelser av arm (Borstad & Ludewig, 2002; P M Ludewig & Cook, 2000).

Det har vært presentert flere måter å avdekke scapula dyskinesi i klinisk praksis der 2D og 3D kinematiske målinger ikke er mulig.

Med Scapula dyskinesi menes en endring i normal scapular kinematikk som en del av scapulohumoral rytme og er en uspesifikk reaksjon på ulike skulderskader (Forthomme, Crielaard, & Croisier, 2008). Scapula dyskinesi kan innebære endret bevegelse men kan også vise til endret statisk scapulaposisjon (W Ben Kibler & Sciascia, 2010).

Intra- og inter-tester reliabilitet

Kibler og kollegaer (2006) gjennomførte en studie der de vurderte intra-tester reliabiliteten til scapula retraction test. Undersøkeren testet 20 pasienter med skuldersmerter og 10 friske kontrollpersoner først med empty can test, så empty can med scapula retraction posisjon. Intratester reliabiliteten var henholdsvis 0.94 og 0.96 (W Ben Kibler mfl., 2006). Tate og kollegaer (2008) undersøkte inter-tester reliabiliteten på sin modifiserte utgave av scapula retraction test. To testpersoner undersøkte 13 idrettsutøvere og fant Intra class correlation (ICC) 0.982 for empty can test og 0.964 med modifisert scapula retraction test (Tate mfl., 2008).

Testens vitenskapelige kvaliteter

Scapula retraction test er en relativt nyutviklet test og det er begrenset mengde dokumentasjon på testens vitenskapelige kvaliteter. Samtidig er det en test som ikke er direkte knyttet til en bestemt patologisk tilstand men skal si noe om hvilken betydning scapula dyskinesi spiller for pasientens skulderproblem. Body Examination har funnet tre studier som har vurdert betydningen av scapula retraction test for styrken i rotatorcuffen. To for m. supraspinatus og èn for m. infraspinatus.

Kibler og kollegaer (2006) testet 20 pasienter med skuldersmerter og 10 friske kontrollpersoner. De målte styrken til m. supraspinatus ved utførelse av empty can test. Empty can test er en sensitiv test for vurdering av integriteten til rotator-cuffen med hovedvekt på m. supraspinatus (se Body Examination sin artikkel om empty can test). Kraften ved empty can test økte signifikant i både pasientgruppen og kontrollgruppen når scapula først ble plassert i retraksjon. Alle 20 i pasientgruppen viste en signifikant økning i kraft og 7 av 10 i kontrollgruppen hadde en økning i kraft. Forskjellen var større hos pasientgruppen, 24%, sammenlignet med 13% i kontrollgruppen. Det var ingen forskjell i opplevd smerte ved de to testene (W Ben Kibler mfl., 2006). I denne studien var det et begrenset antall deltakere og det ble ikke gjort noen randomisering av hvilken test som ble utført først. På denne måten kan noe av effekten tilskrives en lære-effekt.

I en undersøkelse fra 2008 gjorde Tate og kollegaer en tilsvarende vurdering av sin modifiserte utgave av scapula retraction test. De undersøkte 142 unge idrettsutøvere. Av disse oppga 44% at de hadde smerter eller symptomer i skulder. Ved undersøkelsen ble det gjort tre vanlige tester for impingement, Neers test, Hawkins test og Jobes test (empty can test). Gruppen ble delt i to hvorav 69% av testpersonene hadde positiv test på minst èn av disse tre testene og ble satt i gruppen “impingement”. De resterende 31% ble satt i gruppen “ikke impingement” . I impingementgruppen opplevde 47% en reduksjon i smerter ved modifisert scapula retraction test. Begge gruppene viste signifikant bedring i kraft ved test av m. supraspinatus ved modifisert scapula retraction test. Antall utøvere som viste signifikant økning i kraft var henholdsvis 26% og 29% i de to gruppene (Tate mfl., 2008). Sammenlignet med studiet til Kibler og kollegaer (2006) hadde dette studiet en bedre metodologisk kvalitet med større analysemateriale og randomisering av hvilke tester som ble gjort først i tillegg til nøyaktig beskrivelse av testprosedyrer.

Merolla og kollegaer (2010) brukte scapula retraction posisjonen ved testing av kraft i infraspinatus på 29 idrettsutøvere før og etter et treningsprogram for axioscapulær-muskulaturen. De fant tilsvarende intra- og intertester reliabilitet som beskrevet over. Ved oppstart var det klar forskjell i kraft mellom test av m. Infraspinatus i regulær posisjon og i scapula retraction posisjon. De fant en signifikant økning i kraft i Infraspinatus fra før og etter rehabiliteringsprogrammet for vanlig krafttest av infraspinatus. Det var ingen signifikant endring i kraft ved scapula retraction test ved de to testtidspunktene. Etter rehabiliteringperioden fant de heller ingen signifikant forskjell i infraspinatus-kraft mellom test i regulær posisjon og i scapula retraction-posisjon (Merolla, De Santis, Campi, Paladini, & Porcellini, 2010).

Systematiske oversiktsartikler

Det er ikke gjort noen oversiktsartikler av denne testen.

Body Examination foreslår følgende tolkning av scapula retraction test

  • Scapula retraction test er en korreksjonsmanøver som skal vurdere betydningen av scapula dyskinesi for ulike skulderplager.
  • Testen er positiv når endret scapulaposisjon bedrer kraft i m. supraspinatus/empty can test.
  • Det finnes noe dokumentasjon for at testen kan vurdere betydningen av scapula dyskinesi for kraft i rotator-cuff med vekt på m. supraspinatus.
  • Scapula retraction test er en klinisk lett gjennomførbar og reliabel test for å vurdere betydningen av scapula dyskinesi
  • Body Examination foreslår at scapula retraction test brukes for å vurdere betydningen av scapula dyskinesi for integriteten til rotator-cuff muskulaturen.
  • Det finnes ikke studier som beskriver betydningen av testen for vurdering av labrumskader.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.