Paxinos test

Skrevet av manuellterapeut Marius Lind Stenhaug

Paxinos test er en provokasjonstest for diagnostisering av acromioclavicular (AC)-leddet som smertegenerator, og ble først beskrevet av Walton et al., i 2004 (Walton et al., 2004).

Indikasjon

Paxinos test er indisert ved lokaliserte ventrale skuldersmerter eller andre anamnestiske eller kliniske funn som gir misstanke om AC-ledds patologi.

Utførelse

Paxinos test utføres med pasient sittende og den affiserte hånden hengende langs kroppen. Terapeuten sin hånd plasseres superiørt på den affiserte skulder slik at tommelen legges an mot det posterolaterale hjørnet av acromion. Peke- og langefinger på samme hånd (alternativt motsatt hånd) plasseres superiørt på midtre del av clavicula. Terapeuten trykker med tommelen på acromion i en anterosuperiør retning, samtidig som midtre del av clavicula presses inferiørt med peke- og langefinger (Walton et al., 2004). Denne manøveren fører til kompresjon mellom acromion og clavicula.

Paxinos 3

Tolkning

Paxinos test anses som positiv ved smerte rundt AC-leddet og negativ ved fravær av smerte (Walton et al., 2004). Positiv test peker mot AC-leddet som årsak til pasientens smerter.

Intra- og inter-tester reliabilitet

Det har ikke lyktes Body Examination å finne studier som evaluerer intra- og inter-tester reliabilitet av Paxinos test.

Testens vitenskapelige kvaliteter

Paxinos test er så fremt Body Examination har kjennskap til kun beskrevet i en artikkel, en prospektiv studie fra Walton et al., 2004. Målet med denne studien var å evaluere de prediktive egenskapene til vanlig brukte kliniske tester og billedmodaliteter for AC-ledd smerter og sammenligne disse med en ny test, Paxinos test. Av totalt 1037 som kom til vurdering for skuldersmerter og fylte ut smertekart, ble 38 inkludert. Disse angav smerte i området innenfor midten av clavicula og til innfestningen til m. deltoideus. Samtlige deltagere gjennomgikk en funksjonsundersøkelse som inneholdt 20 tester; deriblant active compression test (O´Brien test) og palpasjon av AC-leddet. > 50% smerte reduksjon etter injeksjon av lidocaine og methyprednisolon ble brukt som referanse test.

Test
Sensitivitet(%)
Spesifisitet (%)
PPV(%)
NPV(%)
Accuracy
+LR
Paxinos test
79
50
61
70
65
1.58
Acromioclavicular joint tenderness
96
10
52
71
53
1.07
O´Brien test
16
90
62
52
53
1.60
Radiography
41
90
80
60
66
4.10
Bone scan (scintigraphy)
82
70
73
80
76
2.73
MRI
85
50
63
77
68
1.70

Som det fremkommer fra tabellen, ser man at acromioclavicular joint tenderness har høyest sensitivitet, etterfulgt av Paxinos test. Av billedmodaliteter ble MRI funnet å være den mest sensitive, etterfulgt av scintigrafi. O´Brien og konvensjonell røntgen ble funnet til å ha høyest spesifisitet. O’Brien test regnes som positiv for AC-ledds affeksjon ved provokasjon av smerter lokalisert til AC-leddet under testen.

Forfatterne regnet også ut positiv sannsynlighetsratio (+LR) når man kombinerte en positiv Paxinos test med funn på scintigrafi som gav en +LR på 55. Det konkluderes med at hvis en pasient har postive funn på scintigrafi og en positiv Paxinos test, kan man nesten med 100% sikkerhet si at AC-leddet er symptomgivende struktur (Walton et al., 2004).

Da Paxinos test kun er beskrevet og validert i original artikkelen (Walton et al., 2004) bør resultatene tolkes med forsiktighet. Det bør gjøres en validering av testens diagnostiske egenskaper av en uavhengig forskergruppe.

Systematiske oversiktsartikler

Paxinos test er inkludert i Hegedus og medarbeidere (2008) sin oversiktsartikkel som tar for seg ortopediske tester for ulike skulderlidelser. Her får Walton et al., 2004 sin artikkel en QUADAS score på 13, noe som indikerer lav risiko for bias (Hegedus et al., 2008).

Body Examination foreslår følgende tolkning av Paxinos test.

  • Paxinos test anses som positiv ved smerte rundt AC-leddet. Dette peker mot AC-leddet som årsak til pasientens smerter.
  • Paxinos test har moderat sensitivitet, og lav spesifisitet. Den egner seg derfor alene ikke til verken å utelukke eller inkludere en diagnose. Walton og medarbeidere (2004) fant en + LR på 55 hvis en positiv test var ledsaget med positive funn på scintigrafi.
  • Disse resultatene bør forøvrig tolkes med forsiktighet inntil resultatene har blitt validert av en uavhengig forskningsgruppe. Paxinos test bør derfor, hvis den skal benyttes, gjennomføres som et supplement til anamnese, palpasjon og andre provokasjonstester for AC-leddet.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.