Valgus stress test albue

Skrevet av manuellterapeut Audun Smeby Lorentsen

Valgustest er en velkjent ortopedisk test av albueleddet og er høyaktuell i forbindelse med akutte traumer eller langvarige reumatiske plager samt bindevevslidelser. Testen er indisert også ved langvarige albueplager etter et overstrekkstraume eller ved en skade der traksjon kombinert med rotasjon i albueleddet er aktuell skademekanisme. Testen ble første gang systematisk beskrevet på begynnelsen av 1970-tallet av James Cyriax. Etter dette er det gjort enkelte vitenskapelige arbeider på testen, men stort sett i sammenheng med kirurgisk intervensjon og / eller innsetting av proteser i albueleddet.

Indikasjon

Valgustest er en velkjent ortopedisk test av albueleddet og er høyaktuell i forbindelse med akutte traumer eller langvarige reumatiske plager, samt bindevevslidelser. Testen er indisert også ved langvarige albueplager etter et overstrekkstraume eller ved en skade der traksjon eller kompresjon kombinert med rotasjon i albueleddet er aktuell skademekanisme.

Utførelse

Pasienten i sittende stilling med skulder i nøytralposisjon. Kliniker står foran pasienten, til aktuell testside. Albueleddet er supinert og i 90 grader fleksjon ved testens startposisjon. Kliniker griper distalt for albueleddet med en hånd og proksimalt for albueleddet med andre hånden. Kliniker begynner så leddnært som mulig og gir med distale hånd et lateralt press, først forsiktig og deretter med økende kraft. Klinikeren gjentar det mediale presset kontant fra 90 graders fleksjon til full ekstensjon. Det er viktig å påse at det ikke skjer en rotasjonsbevegelse i skulderleddet når testen gjennomføres med bøyd albue.

Jo lengre mot ekstensjon pasienten kommer i albuen, desto mindre lateral bevegelse skal forekomme. Ved 90 graders fleksjon er de mediale collateralligamentene relativt lite stramme og kan hos enkelte pasienter tillate en «klunkelyd» i selve albueleddet (humeroulnare leddforbindelse). Dette forekommer normalt ikke ved full ekstensjon i albueleddet.

Alternativ # 2: Pasienten i ryggliggende stilling. Kliniker står ved benk mot aktuell testside. Håndfatning som beskrevet overfor. Testprosedyren er som beskrevet.

Tolkning

Ved 90 graders fleksjon skal det tillates en viss grad av lateral bevegelse i albueleddet, dog ikke smertefull. «Klunkelyder» kan høres hos enkelte pasienter (spesielt hypermobile individer) uten at dette nødvendigvis er uttrykk for patologi. Mot ekstensjon skal lateralbevegelsen reduseres gradvis, og bør opphøre ved et fullt ekstendert albueledd.

Dersom det foreligger markant lateralbevegelse (valgusbevegelse) ved full ekstensjon i albueleddet kan dette tolkes klinisk som følger (som delvis gjengitt i O`Driscoll et al., 2000):

  • Markant valgusbevegelse med smerter kan være uttrykk for partiellruptur og / eller neovaskularisering etter traume i selve leddkapselen og de mediale collateralligamentene.
  • Meget lang vandring lateralt (valgusbevegelse) uten smerter kan antyde totalruptur av de mediale collateralligamentene samt leddkapsel.
  • Noe forøkt lateral bevegelse (valgusbevegelse) med smerter og crepitus kan antyde irritasjon som inflammasjon i de mediale collateralligamenter etter traume eller lagvarige rheumatiske plager / bindevevssykdommer og også langtkommet artrose i albueleddet (O’Driscoll, 2000).

Enkelte mindre, men metodisk gode studier har funnet at ligamentene på henholdsvis medial- og lateralsiden er viktigste stabilisatorer i albueleddet (King et al., 1993,Morrey and An, 1983,O’Driscoll, 2000). Dette ble langt på vei bekreftet i en annen studie som så på hva slags muskler som aktiveres for å motvirke varus- og valgusstress i albuen (Lou et al., 2001). I sistnevnte studie ble det funnet at på tross av at spesielt M. Anconeus og M. triceps brachii er meget aktive for å hindre posterolaterale, mediale og laterale skjærende krefter, er det ligamentene som har den viktigste stabiliserende rollen i albueleddene (Lou et al., 2001). En annen studie på området har sett at de ulnare ligamentene (og selvsagt de ulnare ligamentelle forsterkningene i leddkapselen) er essensielle for å motstå både varus- og valgusstress (Dunning et al., 2001). Her ble det blant annet funnet at dersom enten det laterale collateralligamentet eller det ulnare collateralligamentet var intakt, var også albuestabiliteten akseptabel.

En større studie viste at den humeroulnare leddforbindelsen er blant de leddene i kroppen med mest stabilitet relatert til de ossøse komponentene (Jiang et al., 2000). Her så man blant annet at selv om både de mediale og laterale ligamentene i albueleddet var kraftig overstrukket og også delrupturert, var det ingen grunn til å fiksere albuen under tilhelingsprosessen. Rasjonalet for dette var at de ossøse komponentene i seg selv er stramme nok til å hindre gjentatt luksasjons med mindre det er ekstreme tilfeller av hypermobilitet og / eller gjentatte traumer (Jiang et al., 2000). En annen studie har bekreftet dette langt på vei, der man så at rekonstruksjon av kun deler av ligamentene i albuen var godt nok til å bibeholde funksjonell stabilitet (King et al., 2002). Sistnevnte gjelder posterolateral stabilitet samt varus- og valgusstabilitet i albueleddet.

Det er ikke foretatt noen studier som ser på inter- eller intratesterreliabilitet i forhold til varus- eller valgustest av albueleddet. Jiang et al (2000) går så langt i sin konklusjon at de mener at en hemmende instabilitet i albueleddet er så sjelden at det er meget enkelt å oppdage (Jiang et al., 2000).

Body Examination foreslår følgende tolkning av valgus stress test av albueleddet:

  • Markant valgusbevegelse med smerter kan være uttrykk for partiellruptur og / eller neovaskularisering etter traume i selve leddkapselen og de mediale collateralligamentene.
  • Meget lang vandring lateralt (valgusbevegelse) uten smerter kan antyde totalruptur av de mediale collateralligamentene samt leddkapsel.
  • Noe forøkt lateral bevegelse (valgusbevegelse) med smerter og crepitus kan antyde irritasjon som inflammasjon i de mediale collateralligamenter etter traume eller lagvarige rheumatiske plager / bindevevssykdommer og også langtkommet artrose i albueleddet.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.