Thessaly test

Skrevet av manuellterapeut Thomas T. Ødegaard

Thessaly test er en av de ”nyere” menisk tester og ble utviklet av en gresk gruppe på begynnelsen av 2000 tallet. En forskergruppe med Karachalios og medarbeidere publiserte i 2005 en artikkel som beskriver denne testen. Thessaly test er en provokasjons test for å avdekke menisk skade i kneet. Det er en vektbærende, dynamisk test som har til hensikt å skape mekaniske skjærkrefter i kneet i ulike grader av fleksjon. Navnet er tatt for å hedre et område i Hellas som representerer en mer enn ti tusen år lang historie som et akademisk, medisinsk referansested (Karachalios et al. 2005).

Indikasjon

Thessaly test er en menisk test som er indisert hos pasienter med kneplager. Menisktester bør rutinemessig gjennomføres både etter knetraumer og ved tiltagende knesmerter. Anamnese med klikking og/ eller låsningsfornemmelse forsterker misstanken om menisklesjoner.

Utførelse

Pasienten er i stående stilling og undersøker står foran pasienten og holder denne i hendene. Pasienten står på ett ben med 5 grader fleksjon i kneet. Pasienten roterer så sin kropp og kne innover og så utover 3 ganger i 5 graders fleksjon.

Siden gjentas samme prosedyre, men nå skal pasientens kne være flektert 20 grader.

Testen gjøres alltid på ikke skadet side først slik at pasienten kan erfare hvordan testen skal føles og utføres. Deretter testes det symptomatiske kne (Karachalios et al, 2005).

Som en modifikasjon kan terapeuten støtte pasientens skuldre eller hofter for å sikre fullt utslag.

Tolkning

Thessaly test er regnet som positiv ved ubehag eller smerter medialt eller lateralt i leddlinjen og/ eller følelse av låsning eller knip i kneleddet. Positiv test peker mot en menisk lesjon. Karachalios et al (2005), som både har utviklet testen og undersøkt resultater av sin egen test har funnet meget gode resultater.

Studien til Karachalios et al (2005) kan kritiseres fordi den har et case kontroll design, noe som ikke er metodisk gullstandard og som gjør at det bør stilles spørsmålstegn ved nøyaktigheten av rapporterte resultater. Karachalios og medarbeidere fant en inter- og intra tester enighet på 95%.

I denne studien har de ulike resultater ved test av kneet med 5 grader mot 20 grader fleksjon. De beste resultater ble funnet med 20 grader fleksjon og forfatterne filosoferer over at det kan skyldes at det mekaniske trykket øker ved 20 grader fleksjon og skviser fragmentene fra hverandre i større grad og derfor gir flere positive svar. På bakgrunn av denne undersøkelsen, anbefaler gruppen at Thessaly test brukes som førstelinje screening for menisk testing. I tillegg til gode kliniske resultater mener gruppen at det er kostnadsbesparende ifht MR (Karachalios et al. 2005)

Konan et al. (2009) undersøkte klinisk nøyaktighet for Thessaly test og flere andre menisktester på 109 pasienter. Gjennomsnitts alder i deres undersøkelse var 39 år og alle disse pasientene hadde en historie med menisk skade. Det ble brukt ulike kliniske tester. Resultatene av dette ble sett opp i mot MR funn og atroskopi. Forskergruppen vurderte menisktestene i kombinasjon samtidig som hver enkelt test ble vurdert hver for seg. Resultatene for Thessaly test med atroskopi som gullstandard er gjengitt under (Konan et al 2009).

Thessaly 5 grader
Medial menisk
Lateral menisk
ACL + Med. Mensik
ACL + Lat.
menisk
Sann pos.
24
3
5
1
Sann neg.
15
54
6
18
Falsk pos.
7
7
1
1
Falsk neg.
34
16
13
5
Spesifisitet
68%
89%
86%
95%
Pos pred verdi
77%
30%
83%
50%
Neg pred verdi
31%
77%
32%
78%
Nøyaktighet
49%
71%
44%
76%
LR +
1
1
2
3
LR –
0,9
1
0,8
1
Diagnostisk odds
2
1
2
4
Thessaly 20 grader
 
Sann pos.
35
6
8
3
Sann neg.
14
58
6
18
Falsk pos.
7
3
1
1
Falsk neg.
24
13
10
3
Sensitivitet
59%
31%
44%
50%
Spesifisitet
67%
95%
86%
94%
Pos pred verdi
83%
66%
89%
94%
Neg pred verdi
37%
81%
38%
86%
Nøyaktighet
61%
80%
56%
84%
LR +
2
6
3
9,5
LR –
0,6
0,7
0,6
0,5
Diagnostisk odds
3
9
5
18

Sensitivitet ble ikke oppgitt av forfatteren for Thessaly m 5 grader fleksjon (Konan et al 2009).

Konan et al. (2009) får i sitt arbeide klart lavere score på Thessaly test enn det original artikkelen til Karachalios et al. (2005) viser til. Derfor konkluderer Konen et al, med at Thessaly test alene ikke øker sikkerheten for menisk diagnose. Likevel er de positive til bruk av Thessaly test kombinert med flere menisk tester og da spesielt palpasjon av leddspalte/leddlinje, da det øker diagnostisk nøyaktighet betydelig.

I april 2010 kom Ockert et al (2010) med en artikkel fra Tyskland hvor de har gjort en meta analyse etter å ha søkt Medline og Cochrane. Deres fokus var å bedømme verdien av kliniske tester ved mistanke av menisk skade. I deres gjennomgang får Thessaly test den høyeste kliniske test verdi;

Sensitivitet 91%
Spesifisitet 97%
Positiv predikasjonsverdi 97%
Negativ predikasjonsverdi 91%
Pos. Sannsynlighets ratio 31,1
Neg. Sannsynlighets ratio 0,1

Deres konklusjon er at Thessaly test kan forbedre den kliniske undersøkelsenav pasienter hvor det misstenkes menisklesjon. Dette er derimot basert på kun en studie(Ockert at al. 2010).

Samme år kom et arbeide fra Iran og forskergruppen til Mirzatolooei (2010) som validerte Thessaly test for å avdekke menisk skader i ACL skadde knær. De benyttet seg av testen utført kun i 20 graders fleksjon og det var 80 pasienter med ACL skade i tillegg. Undersøkerne i dette materialet var blindet for MR konklusjonen som var foretatt og alle pasientene ble atroskopert for vurdering av eventuelle menisk skader. 6 pasienter fikk store smerter under test og kunne derfor ikke gjennomføre Thessaly test etter godkjent protokoll. Resultatene i dette materialet er:

Sensitivitet 79%
Spesifisitet 40%
Pos. Predikasjonsverdi 56%
Neg. Predikasjonverdi 66%
Pos. Sannsynlighetsratio 1,33
Neg. Sannsynlighetsratio 0,51
Nøyaktighet 60%

De konkluderer derfor at Thessaly test, grunnet lav spesifisitet hos pasienter med kombinert ACL og menisk skade, ikke kan anbefales som en diagnostisk test i denne sammenheng.(Mirzatolooei et al. 2010)

Karachalios et al (2005) og i boka til Solberg og Kirkesola (2007), konkluderes det med at det er stor inter og intraobserver enighet ved utføring av Thessaly test.

Cook & Hegedeus (2012) oppsummerer Thessaly test med en total score på 2. Dette indikerer at det er evidens som viser at det er vitenskaplig moderate funn som støtter bruk av denne testen for klinisk vurdering av pasienter med mulig menisk skade.

Body Examination foreslår følgende tolkning av Thessaly test:

  • Positiv Thessaly test peker mot menisklesjon medialt eller lateralt alt etter hvor symptomene provoseres.
  • Negativ test kan, grunnet moderat sensitivitet, ikke utelukke menisklesjon.
  • Thessaly test oppleves i klinisk erfaring å være en god test om man er nøye i utførelsen. Spesielt det at pasienten testes aktivt i vektbærende stilling taler for testen. Når pasienten selv er aktiv vil vedkommende ofte ha lettere for å gjenkjenne de aktuelle plagene.
  • Det er av stor viktighet at kliniker påser at pasienten tar ut hele rotasjonsutslaget i kneet. Ofte stopper pasienten litt før ytterstilling. Som en modifisering av test kan terapeuten støtte pasientens skuldre eller hofter og sikre fullt utslag.
  • Thessaly test er som andre menisk tester ikke god nok alene, men sammen med flere andre menisktester gir den forholdsvis god klinisk nøyaktighet.
  • Erfaringsmessig er det viktig å teste pasienten både i ca 5 grader og ca 20 grader. I tillegg kan pasienten testes i ulike vinkler, eksempelvis med større fleksjon eller på hyperekstendert kne. Det å teste i den delen av banen hvor pasienten opplever hyppigst symptomer er erfaringsmessig en sterk anbefaling.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.