Drop sign

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Testen er beskrevet som en test for cuff-ruptur lokalisert til m.infraspinatus, i muskelbuken eller irreversibel fettdegenerasjon i m. infraspinatus. Goutallier stage-3 or stage-4 fett-degenerasjon i infraspinatus har vist dårlige resultat ved operasjoner av cuff-ruptur. Walch et al fant i 1998 en spesifisitet og sensibilitet i ved denne testen på 100% ved disse stadiene av fettdegenerasjon.

Indikasjon

Drop sign er indisert ved misstanke om subacromiell impignment syndrome eller rotator-cuff ruptur, smerte i skulder med eller uten utstråling ned i arm og etter traume i skuldren.

Utførelse

Undersøker står bak pasienten som sitter på en stol. Pasientens arm plasseres i 90 grader abduksjon, 90 grader fleksjon i albuen og tilnærmet full utadrotasjon. Undersøker støtter pasientens albue og pasienten instrueres i å holde posisjonen når undersøker slipper taket som holder armen i utadrotasjon.

Tolkning

Drop sign regnes som positiv hvis pasienten ikke kan holde posisjonen, men armen “dropper” eller man får et “lag” når undersøker slipper utadrotasjonen. Lag signets størrelse er proporsjonalt med lesjonens størrelse (Hertel et al. (1996).

Drop sign ble beskrevet av Hertel et al (1996) som en test for infraspinatus, men ble tolket sammen med External rotation lag sign som en test for posterosuperior rotator-cuff lesjon. Hertel og medarbeidere skilte ikke mellom de to testene i sin tolkning, men anngir begge testene å ha en positiv predikasjonsverdi på 100% for posteriosuperiore rotator-cuff rupturer. Den negative predikasjonsverdien er av Hertel et al. (1996) angitt til 32% for Drop sing.

Miller et al. (2008) vurderte de samme tre lag sign som Hertel og medarbeidere (1996) i en studie av 37 pasienter henvist til ortoped for skulderplager. Som Hertel og medarbeidere undersøkte Miller et al. (2008) drop signs diagnostiske verdi i diagnostisering av totalruptur av supraspinatus og infraspinatus. Miller et al. (2008) fant en positiv predikasjonsverdi på 61% og en negativ predikasjonsverdi på 85% for Drop sign. Sensitivitet ble funnet å være 73% og spesifisitet 77%.

Cook og Hegedeus (2008) inkluderer en studie av Walch et al. (1998) i sin vurdering av Drop sign. Walch og medarbeidere undersøkte derimot et drop sign med armen i 0 grader abduksjon, og dermed en test som er mer lik External rotation lag sign enn Drop sign som beskrevet av Hertel et al. (1996).

Body Examination foreslår følgende tolkning av Drop sign:

  • Positivt Drop sign peker mot en betydelig ruptur av infraspinatus og supraspinatus.
  • Negativt Drop sign tyder på at det ikke foreligger totalruptur av infraspinatus og supraspinatus.
  • På grunn av usikkerheten rundt sensitivitet og spesifisitet bør testen alltid brukes sammen med andre tester som kan bekrefte elelr avkrefte de funn som gjøres.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.