Drop arm test

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Drop arm test er utviklet for diagnostisering av rotator cuff rupturer. Testen kan med fordel inkluderes i tolkningen av aktiv abduksjon skulder, siden den tester pasientens evne til å senke armen fra abdusert stilling tilbake til utgangsstillingen med armen hengenede langs siden.

Indikasjon

Drop arm test gjøres ved skuldersmerter, med eller uten utstråling til arm. Testen bør spesielt inkluderes ved andre positive impingement tester eller misstanke om impingement i sykehistorien. Drop arm test er spesielt nyttig i diagnostisering av store rupturer i rotatorcuffen.

Utførelse

Drop arm test er beskrevet i litteraturen både som en test hvor undersøkeren løfter pasientens arm til over 90 grader abduksjon i glenohumeral leddet, og pasienten deretter sakte senker armen tilbake til utgangsstillingen (Magee, 2007), og som en aktiv test hvor pasienten pasienten abduserer armen til sluttstilling og deretter senker den sakte ned igjen til utgangsstillingen (Calis et al. 2000, Park et al 2005).

Magee (2007) beskriver testen både som en test hvor undersøker løfter pasientens arm, og som en aktiv test hvor pasienten selv løfter armen til over horisontalen og deretter senker armen rolig ned igjen. Calis et al. (2000) og Park et al. (2005) beskriver testen som en aktiv test hvor pasienten abduserer armen til sluttstilling og deretter senker den rolig tilbake til utgangsstillingen. Siden de to sistnevnte forfatterne beskriver drop arm test som en aktiv abduksjon hvor fokus er tolkningen av den eksentriske delen av bevegelsesbanen kan testen med fordel inkluderes i tolkningen av aktiv abduksjon i klinisk undersøkelse av pasienter.

Tolkning

Drop arm test er positiv for Rotatorcuff ruptur hvis pasienten ikke kan senke armen rolig ned til utgangsstillingen, men armen istede faller i deler av- eller hele bevegelsesbanen og pasientens smerter provoseres (Magee, 2007, Calis et al, 2000). Park et al.(2005) anngir testen som positiv også hvis pasientens sterke smerter provoseres når armen senkes, uten at armen faller i deler av bevegelsesbanen.

Calis et al. (2000) fant en sensitivitet på 7,8% og en spesifisitet på 97,2% for diagnostisering av subacromielt impingement syndrom. Det var inkludert 120 pasienter med 125 smertefulle skuldre i studien.

Pasientene i studien ble delt inn i tre grupper på bakgrunn av stadiene av rotatorcuff affeksjon definert av Zlatkin et al. (1989). Gruppe 1: økt signalstyrke uten irregularitet eller rupturering av senene. Gruppe 2: økt signalstyrke med irragularitet og partiell slitasje av senen. Gruppe 3: Total ruptur av supraspinatussenen (Calis et al 2000).

Sensitivitet, spesifisitet og predikasjonsverdier for drop arm test for de forskjellige gruppene av subacromielt impingement syndrom.

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Sensitivitet
4,4
6,2
15,0
Spesifisitet
100
96,1
100
Nøyaktighet
57,4
37,8
50,0
Positiv predikasjonsverdi
100
75,0
100
Negativ predikasjonsverdi
56,5
35,7
45,1

Park et al. (2005) fant en sensitivitet på 26,9% og en spesifisitet på 88,4% for diagnostisering av subacromielt impingement syndrom. Pasientene ble subgrupert i tre grupper avhengig av alvorlighetsgrad. Gruppe 1 er pasienter med rotatorcuff affeksjon og bursitt, men uten cuff-rupturer. Gruppe 2 er pasienter med partiell ruptur av rotatorcuffen, og gruppe tre pasienter med totalruptur av rotatorcuff muskulatur.

For gruppe 1, 2 og 3 fant park et al. (2005) en sensitivitet på henholdsvis 13,6%, 14,3% og 34,9%. Spesifisiteten ble funnet å være 77,3 for gruppe 1, 77,5% for gruppe 2 og 87,5% for gruppe 3. Drop arm test var den mest spesifikke av de 8 testene som ble undersøkt for diagnostisering av pasienter med totalruptur i rotatorcuffen.

Murrel og Walton (2001) fant i sin studie av 400 pasienter med og uten rotatorcuff ruptur at drop-arm test kan brukes diagnostisk når den er positiv (spesifisitet på 90%), men at den er svært lite sensitiv (10%).

Hegedus et al. (2010) konkluderte i en metaanalyse av skuldertester at Drop-arm test er spesifikk, men lite sensitiv for rotatorcuff rupturer.

Body Examination foreslår følgende tolkning av Drop arm test:

  • Positiv test peker mot rotatorcuff ruptur. Testen er nærmest diagnostisk hvis armen faller i deler av bevegelsesbanen, men peker også mot rotatorcuff ruptur hvis pasienten kun får sterke smerter under testen.

Referanser

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.