Doorbell test

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Doorbell test er en test brukt i norsk manuellterapi tradisjon for å avdekke cervikal radikulopati eller affeksjon av plexus brachialis. Til tross for at testen har en tradisjon i klinisk praksis finnes det ingen forskningsbasert bakgrunn for bruk av testen.

Indikasjon

Doorbell test er klinisk brukt i undersøkelsen av nakkepasienter med utstrålende smerter og parestesier til skulder og overekstremitet og man mistenker affeksjon av nervevev/ radikulopati.

Utførelse

Doorbell test utføres med pasienten i sittende utgangsstilling. Undersøkeren står foran pasienten og legger med tommelen et lett press mot pasientens foramen intervertebrale anteriort medialt for m. sternocleidomasteoideus (Solberg, 2002). Testen kan benyttes for nivåene C4-C7. Testen kan også utføres med pasienten i ryggliggende og undersøkeren stående bak pasientens hode.

Doorbell 3

Tolkning

Medfører Doorbell test utstrålende smerter til skulder eller arm kan det skyldes affeksjon av nerverot eller plexus brachialis. Lokale smerter over palpasjonsområdet regnes ikke som indikasjon for positiv test. (Cook and Hegedus, 2012; Magee, 2007; Solberg, 2002; Uchihara et al., 1994)

Anatomisk/biomekanisk bakgrunn

Nerverøtter kan i liten grad palperes direkte. Unntaket er midtre til nedre cervikale nerverøtter hvor anterior palpasjon kan gi noe trykk mot nerveroten (Butler, 2006). Ved sensitivisert nervevev oppstår en mekanisk allodyni der nervevev og omliggende strukturer blir følsomme for trykk og strekk (Butler, 2006; Jull, 2008).

Intra- og inter-tester reliabilitet

Det har ikke lyktes Bodyexamination å finne litteratur som beskriver intra- eller intertester reliabiliteten til Doorbell test.

Testens vitenskapelige kvaliteter

Det har ikke lyktes Bodyexamination å finne litteratur som beskriver vailiditeten til Doorbell test. Det er noe litteratur som tar for seg de vitenskapelige kvaliteter til andre tester for palpasjon av nervevev. Det mest nærliggende å ta utgangspunkt i her er studiet til Uchihara et al (1994) som har vurdert validiteten til Brachial plexus compression test. Uchinara undersøkte 665 pasienter med nakkeproblemer med MR samt kliniske tester for å provosere radierende smerter rundt nakken. Brachial plexus compression test var meget sensitiv og spesifikk for mekaniske skader i nakken. Testen hadde sensitivitet 69%, spesifisitet 83%, positiv likelyhood ratio 4.1 og negativ likelyhood ratio 0.37 (Uchihara et al., 1994).

Systematiske oversiktsartikler

Det har ikke lykkes Body Examination å finne noen oversiktartikler som har vurdert Doorbell test.

Body Examination foreslår følgende tolkning av Doorbell test

  • Utstrålende smerter til skulder og overekstremitet ved Doorbell test kan gi mistanke om affeksjon av nerverøtter eller perifere nerver med relasjon til cervikalcolumna.
  • Det finnes ingen dokumentasjon for at testen har betydning for klinisk praksis.Det finnes derimot noe dokumentasjon for at andre tester som innebærer palpasjon av sensitivisert nervevev kan ha en viss klinisk betydning.
  • Bodyexamination anbefaler derfor at kliniske beslutninger ikke tas på bakgrunn av Doorbell test. Man kan da heller bruke andre tester for sensitivsert nervevev, som brachial plexus compression test.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.