Coin test

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Coin test er en enkel smerteprovokasjonstest for lig. supraspinale og lig. interspinale. Testen er omtalt av Solberg og Kirkesola (2007) og Solberg (2002).

Indikasjon

Coin test er indisert ved columna nære symptomer eller andre symptomer som klinisk gir mistanke om segmentell affeksjon.

Utførelse

Coin test utføres ved at pasienten ligger på magen og terapeuten appliserer et posteriort-anteriort trykk interspinalt (Solberg 2002; Solberg og Kirkesola 2007). Testen er av Solberg og Kirkesola beskrevet utført ved å bruke en mynt, men klinisk kan den også utføres ved å bruke en finger og trykke mellom spinosene. I tillegg til fremliggende utgangsstilling beskriver Solberg og Kirkesola at testen kan utføres med pasienten sittende. Vi har også erfaring med at testen med fordel kan utføres for øvre thoracal og cervical med pasienten liggende på ryggen.

Tolkning

Coin test er ikke beskrevet mer inngående enn at smerter kan skyldes lokal inflamasjonstilstand eller være referert (Solberg 2002; Solberg og Kirkesola 2007).

I tillegg til de to norske lærebøkene i undersøkelsesteknikk har vi funnet flere masteroppgaver fra Universitetet i Bergen som har brukt Coin test som en del av undersøkelsesrutinen sin. Heller ikke blant masteroppgavene har vi funnet andre referanser enn Solberg (2002) og Solberg & Kirkesola (2007).

Grunnet mangel på litteratur om Coin test er det naturlig å støtte seg på anatomiske og smertefysiologiske betraktninger i tolkninger av testen.

Interspinalt ligger lig. supraspinale og interspinale. I tillegg ligger m. interspinalis som muskelpar på hver side av lig. interspinale i deler av columna (Bogduk 2005; Gray 2005; Netter 2000). M. interspinale er å finne som 6 muskelpar cervialt. Den øverste mellom axis og C3 og den nederste mellom C7 og Th1. Thoracalt finnes m. interspinale mellom Th1 og Th2 og mellom Th11 og Th12. Hos noen individer kan man også finne et muskelpar mellom th2 og th3. Lumbal består m. interapinale lumbale av 4 muskelpar mellom de fem lumbale virvlene. Noen individer har også m. interspinale mellom th12 og l1 og mellom l5 og sacrum (Bogduk 2005; Gray 2005). Bogduk (2005) mener interspinalmusklenes størrelse, plassering og rike innervasjon taler for at de er viktigere som sanseorganer enn som bevegere. Multifidene fester til spinosene over de segmentene de krysser (Hislop, 2007). I følge Simons, Travell og Simons (1999) er den spinosen som multifider med triggerpunkter fester til perkusjonsømme. Vi finner det derfor heller ikke usannsynlig at interspinalrommet til det samme segmentet vil være palpasjonsømt – altså ha positiv Coin test.

Både de segmentelle interspinale musklene og lig. interspinale er innervert av den mediale grenen av den dorsale ramus av det samme segments nerverot (Bogduk 2005). Denne mediale grenen av dorsale ramus innerverer også samme segments fasettledd (ibid.). Lig. interspinale og m. interspinale er rikt innervert. Det samme gjelder også multifidene, leddkapsel og subcondralt vev i fasettleddene. Disse strukturene har nervefibre og nerveendinger som inneholder både mekanoreseptorer og nociseptorer(ibid.).

Alle strukturene som komprimeres i løpet av testen kan være årsaken til smertene pasienten opplever ved en positiv test. Det kunne derfor tenkes at triggerpunkter i mm. interapinale var årsak til den segmentelle smerten. Klinisk erfaring viser derimot at coin test ofte er positiv i nivåene Th6-Th8. I disse områdene finnes ikke mm. interspinale hos de fleste (Bogduk 2005). Vi finner det derfor trolig at smertene som oppleves ved positiv coin test skyldes sensitivisering av lig. supraspinale og/ eller lig interspinale.

Grunnet den strukturelle nærheten i innervasjon og beliggenhet er det ikke usannsynlig at de interspinale strukturene blir sensitivisert ved affeksjon av segmentet. En segmentell affeksjon kan blant annet være betinget av fasettledd, mellomhvirvelskive eller segmentell muskulatur. Disse strukturene er innervert kun fra samme segments nervegrener, men sentralt på ryggmargsnivå kan internevronene spre de nociceptive signalene på flere segmenter. Nabosegmentene kan derfor trolig også sensitiviseres ved en segmentell affeksjon. Dette svarer godt til det vi mener å erfare i praksis med klart positiv Coin test på et segment, og positiv, men mindre intenst ved testing av de tilstøtende segmentene.

Body Examination foreslår følgende tolkning for Coin test:

  • Segmentelle smerter ved Coin test kan peke mot affeksjon av det smertefulle segmentet. Ved positiv test på flere segmenter er trolig det mest smertefulle, og “midterste” segmentet det affiserte.
  • Det er et stort behov for kliniske studier på Coin test. Testen er en svært enkel test å utføre og kan kvantifiseres med bruk av trykkalgometer. Det burde derfor være enkelt å gjennomføre godt kontrollerte studier også for mindre forskningsmiljøer.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.