Hoffman’s refleks

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Hoffmans refleks er en patologisk refleks som indikerer en øvre motornevron skade som ved kompresjon av ryggmargen eller intrakraniell patologi (Sung and Wang, 2001). Testen ble brukt av Johann Hoffmann på slutten av 1800-tallet og ble først beskrevet i medisinsk litteratur i 1911.

Indikasjon

Hoffmans refleks test kan bekrefte mistanke om cervikal myelopati og bør brukes i kombinasjon med andre tester når anamnese og andre kliniske tegn gir undersøkeren indikasjon på cervikal myelopati.

Utførelse

Hoffmans refleks test utføres med pasienten sittende eller stående med nakken i nøytral stilling. Undersøkeren stabiliserer DIP-leddet på andre eller tredje finger i lett fleksjon med den ene hånden. Den andre hånden klemmer eller ”flikker” over pasientens fingernegl med raske bevegelser (Cook and Hegedus, 2012; Denno and Meadows, 1991; Glaser et al., 2001; Kiely et al., 2010; Magee, 2007; Sung and Wang, 2001).

Hoffmans test er også blitt beskrevet med ulike grader av fleksjon og ekstensjon i nakke (Glaser et al., 2001), samt med gjentatte bevegelser i fleksjon og ekstensjon (dynamisk Hoffmans refleks) (Denno and Meadows, 1991).

Tolkning

Ved positiv Hoffmans test ses adduksjon eller opposisjon av tommel eller fleksjon av DIP-ledd på en finger som ikke ble ”flikket”(Magee, 2007). Andre forfattere beskriver positiv test ved fleksjon av tommelens interfallangealledd med eller uten fleksjon av DIP eller PIP ledd på 2 finger når testen utføres på 3. finger (Denno and Meadows, 1991; Glaser et al., 2001; Sung and Wang, 2001)

Anatomisk/biomekanisk bakgrunn

Cervikal myelopati kan skyldes ulike årsaker som gir begrenset plass for medullas spinalis som; medfødt spinal kanal stenose, skiveprolaps, osteofyttdannelse, ossifisert ligamentum longitudinale posterius, hypertrofi av ligamentum flavum og instabilitet (Wong et al., 2004).

Intra- og inter-tester reliabilitet

I 2009 gjennomførte Cook og kollegaer en studie der de vurderte intertester reliabiliteten til 7 kliniske tester på 45 pasienter med nakkesmerter. To erfarne klinikere gjennomførte de samme testene og hadde for Hoffmans test 89 % enighet og Kappa 0.76, noe som tilsvarer betydelig enighet (Cook et al., 2009).

Testens vitenskapelige kvaliteter

Sung og Wang (2001) testet 837 pasienter henvist til en ortopedisk klinikk. Av disse hadde 16 pasienter positiv Hoffmans test men ikke symptomer på nakkeplager eller radikulopati. Det ble så gjennomført røntgen og MR av nakke på disse 16 forsøkspersonene. Av disse 16 forsøkspersonene hadde 87,5 % unormal røntgen med tegn på spondylolyse og 100 % hadde unormale MR funn, hvorav 94 % hadde tegn på kompresjon av ryggmargen. Dette gir da Hoffmans test en sensitivitet på 94 %. Sung og Wang konkluderer med at Hoffmans test er svært sensitiv for selv asymptomatiske personer med liten grad av kompresjon av ryggmargen (Sung and Wang, 2001).

I en studie fra 2004 vurderte Wong og kollegaer 36 pasienter med cervikal myelopati. Av disse 36 pasientene hadde 18 % negativ Hoffmans test. Dette gir en sensitivitet på 82 % for Hoffmans test (Wong et al., 2004).

Glaser og kollegaer (2001) vurderte de vitenskapelige kvalitetene til Hoffmans test på 124 pasienter som ble henvist til vurdering hos kirurg. Glaser og kollegaer fant sensitivitet: 58 %, spesifisitet 78 %, positiv prediktiv verdi 62 % og negativ prediktiv verdi 75 %. De konkluderte med at Hoffmans refleks ikke er en reliabel test for å forutsi cervikal kompresjon av medulla spinalis (Glaser et al., 2001).

Houton og Noce (2008) vurderte sensitiviteten til Hoffmans test på 225 pasienter som ble henvist til operasjon for cervikal myelopati. De fant at Hoffmans test var 68 % sensitiv. De fant også at Hoffmans tegn var mer sensitiv enn Babinski test ved mildere former for myelopati (Houten and Noce, 2008).

Cook og kollegaer (2009) vurderte den vitenskapelige nøyaktigheten til 7 kliniske tester på 45 pasienter med nakkesmerter. Førti prosent av disse hadde funn på MR som møtte kriteriene for cervikal myelopati. Hoffmans test hadde sensitivitet 44 %, spesifisitet 75 %, positiv sannsynlighetsratio 1.8 og negativ sannsynlighetsratio 0.7. I dette studiet ble det også vurdert betydningen av å gjøre ulike kombinasjoner av de 7 kliniske testene uten at man kom frem til en kombinasjon som økte den vitenskapelige nøyaktigheten tilstrekkelig til å anbefale den i klinisk praksis. De konkluderer med at ingen av testene er sensitive nok til å brukes som screening for cervikal myelopati (Cook et al., 2009).

Rhee og kollegaer (2009) testet de vitenskapelige kvalitetene til ulike kliniske tester på 39 pasienter med cervikal myelopati og 37 personer som kontrollgruppe. De fant at Hoffmans test var den mest sensitive av testene med 59 %. Hoffmans test hadde 84 % spesifisitet. Både Babinski test og Clonus test hadde høyere spesifisitet. Hoffmans test var signifikant mer prevalent i pasientgruppen (59 %) sammenlignet med kontrollgruppen (16 %). Totalt sett hadde ca 1/5 av pasientene ingen funn på de kliniske testene for cervikal myelopati (Rhee et al., 2009).

Cook og kollegaer (2010) vurderte 13 kliniske tester og funn på 249 pasienter med cervikale problemstillinger. I dette materialet viste Hoffmans test sensitivitet 31 %, spesifisitet 73 %, positiv sannsynlighetsratio 4.8 og negativ sannsynlighetsratio 0.74. Cook og kollegaer gjorde også beregninger for å vurdere ulike kombinasjoner av tester og kliniske funn. De fant at man ved å kombinere 5 tester og kliniske funn fikk sensitivitet 94 % ved èn av fem tester positiv samt spesifisitet på 99 % ved 3 av 5 tester positive. Testene og kliniske funn som ble kombinert var Hoffmans test, Babinski test, invertert supinator tegn, alder >45 år og avvikende gange (Cook et al., 2010).

Systematiske oversiktsartikler

Det har ikke lykkes Body Examination å finne noen oversiktartikler som har vurdert Hoffmans test.
I boken ”Orthopedic Physical Examination Tests” har Cook & Hegedus (2012) gitt Hoffmans test en “utility score” på 2, noe som tilsier moderat støtte for bruk av testen (Cook and Hegedus, 2012).

Body Examination foreslår følgende tolkning av Hoffmans refleks test

  • Positiv Hoffmans refleks test er en indikasjon på skade på øvre motornevron, som cervikal myelopati eller intrakraniell patologi
  • Flere studier har vist moderat til betydelig spesifisitet og Hoffmans test kan være en indikasjon på affeksjon av øvre motornevron
  • Hoffmans test har gjennomgående vist lav til moderat sensitivitet og er alene ikke egnet som screeningtest for cervikal myelopati. Derimot har èn studie funnet at Hoffmans test i kombinasjon med andre tester og kliniske tegn på myelopati gir høy sensitivitet når 1 av 5 tester er positive.
  • Testen må tolkes i lys av, og sammen med anamnesen, de andre nevrologisk orienterende prøvene og helhetsinntrykket av pasienten.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.