Cervical kompresjon

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Cervikal kompresjons test er beskrevet i flere lærebøker for bruk i undersøkelsen av nakkepasienter med lokale nakkesmerter og med utstrålende smerter i overekstremiteten. Det finnes derimot lite dokumentasjon for bruk av testen i klinisk praksis.

Indikasjon

Cervikal kompresjons test kan utføres ved undersøkelse av pasienter med lokale nakkesmerter. Ved mistanke om cervikalt prolaps eller andre tilstander som kan ta plass i foramen intervertebrale og dermed gi kompresjon av nerveroten anbefales Spurling test.

Utførelse

Pasienten sitter med nakken i nøytralstilling. Undersøker står bak pasienten legger begge hender oppå pasientens hode og gir et gradvis økende aksialt trykk og holder dette trykket i noe tid (Solberg, 2002; Magee, 2007; Cook and Hegedus, 2012).

Solberg (2002) beskriver at testen kan utføres i ulike grader av fleksjon, ekstensjon, rotasjon, lateralfleksjon og en kombinasjon av disse elementene (Solberg, 2002). Ved å tillegge ekstensjon, rotasjon og/eller lateralfleksjon vil testen kunne være identisk med Spurling test og leseren henvises til beskrivelse av denne testen.

Tolkning

Reproduseres pasientens utstrålende smerter i skulder og arm regnes testen som positiv test. Dette indikerer kompresjon av en nerverot som kan skyldes stenose, cervikal spondylolyse, osteofyttdannelse, fasettleddsdegenerasjon eller prolaps i mellomhvirvelskive (Magee, 2007). Økende eller utstrålende smerter, parestesier eller nummenhet i skulder, overarm, underarm og eller hånd kan indikere en nerverotsaffeksjon (Solberg, 2002). Lokale smerter i nakke kan skyldes kompresjon av bløtvev, fasettledd og/eller mellovirvelskiver (Solberg, 2002).

Anatomisk/biomekanisk bakgrunn

På starten av 1940 tallet ble det oppmerksomhet rundt ”cervical radiculitis” på grunn av cervikale disk-prolaps (Scoville and Spurling, 1944; Tong et al., 2002). Radikulopati defineres som en tilstand i en nerverot (i dette tilfelle cervikal nerverot) der et cervikalt diskprolaps eller andre tilstander som tar plass resulterer i en nerverotinflammasjon, inneklemming eller begge deler (Wainner et al., 2003). Grunnet denne kompresjonene av nerveroten medfører en radikulopati smerter og/ eller sensorimotoriske endringer (Caridi et al., 2011).

Takasaki og kollegaer gjorde i 2009 en vurdering med funksjonell MR for å se en endring av størrelsen på foramen intervertebrale fra C4-Th1 ved cervikal traksjon test, cervikal kompresjons test og Spurlings test, såkalt ”foraminal cross-sectional area”. De fant at nakke kompresjons test ikke ga en signifikant endring av FCSA på noen av de undersøkte foramen intervertebrale sammenlignet med kontrollsituasjon. Ved Spurling test så man en signifikant endring på alle disse nivåene (Takasaki et al., 2009). Ved cervikal kompresjonstest så man derimot en endring i form av formaen intervertebrale på nivåene C4-C5 og C5-C6, dette kalles en RAPC (ratio av anterio-posterior dimensjon sammenlignet med kontroll situasjon) (Takasaki et al., 2009).

Intra- og inter-tester reliabilitet

Bertilson og kollegaer (2003) undersøkte intertester reliabiliteten for blant annet cervikal kompresjons test. To testpersoner undersøkte 100 pasienter med nakke eller skuldersmerter med/uten utstrålende smerter i overekstremitetene. Nakke kompresjons test hadde en prevalens for positiv test på 33-37%. De to testpersonene hadde en generell enighet på 73 prosent. De hadde Kappa verdi 0.44, noe som tilsvarer moderat enighet (Bertilson et al., 2003).

Testens vitenskapelige kvaliteter

Det har ikke lyktes Body Examination å finne publiserte studier som vurderer validiteten til cervikal kompresjonstest. Dette bekreftes fra flere hold (Rubinstein et al., 2007; Cook and Hegedus, 2012).

Systematiske oversiktsartikler

Rubinstein og kollegaer publiserte i 2007 en systematisk oversiktsartikkel der de vurderte de forskningsmessige kvalitetene til ulike nakketester, De søkte også etter studier på cervikal kompresjonstest uten hell (Rubinstein et al., 2007)..
I boken ”Orthopedic Physical Examination Tests” har Cook & Hegedus (2012) markert cervical kompresjons test uten “utility score”, og indikerer at det er mangelfull dokumentasjon på bruk av testen (Cook and Hegedus, 2012).

Body Examination foreslår følgende tolkning av cervikal kompresjons test

  • Cervikal kompresjons test er en provokasjonstest for smerter i nakke og utstrålende smerter i overesktremiteten.
    En studie indikerer at testen har moderat intertester reliabilitet.
  • Det er ikke gjort noen vitenskapelige studier som vurderer testens validitet.
  • Målinger av foramen intervertebrale under cervikal kompresjonstest indikerer at testen ikke er særlig egnet for å vurdere cervikal radikulopati. Testen kan teoretisk sett kunne vurdere lokale strukturer i nakke som årsak til symptomer men dette er heller ikke blitt vitenskapelig undersøkt.
  • Body Examination anbefaler at cervikal kompresjonstest ikke vektlegges i undersøkelsen av nakke og skulderpasienter.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.