Costo-cervicalt syndrom test

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Test for Costo-cervicalt syndrom står beskrevet i Solbergs oppslagsverk over kliniske tester for nakke og skulder (Solberg 2002). Testen utføres på samme måte som Spurlings test – kliniker kan altså ha denne testbeskrivelsen i mente når Spurlings test gjennomføres, og muligens få en indikasjon på at pasientens plager skyldes Thoracic Outlet Syndrome (TOS) heller enn segmentell affeksjon cervicalt.

Indikasjon

Costo-cervicalt syndrom test er ikke indisert å utføre som en egen test, da den mangler vitenskaplig dokumentasjon. Det anbefales likevel at klinikere har testen i mente når Spurlings test utføres, siden den muligens kan gi en indikasjon på hvilke undersøkelser som bør prioriteres videre.

Utførelse

Pasienten sitter med hendene i fanget. Tester står bak pasienten. Pasientens hode beveges passivt til en stilling tilsvarende sluttstillingen i Spurlings test, med ekstensjon, rotasjon og lateralfleksjon mot samme side. Bevegelsen gjøres mot kontralateral side av testsiden.

Pasientens symptomer vurderes under testen.

Tolkning

Ifølge Solberg kan reproduksjon av symptomene skyldes benet anomali eller fibrøst bånd (Solberg 2002). For pasienter med TOS vil testen trolig kunne reprodusere de vanlige TOS- symptomene med gradvis tiltagende smerter i nakken og skuldrene, verk i armen og parestesier i underarmen og fingrene. Pasienter med arteriell kompresjon vil bli blek i armen og oppleve reaktiv hyperemi når armen senkes igjen. Pasienter med venøs kompresjon kan utvikle cyanose og hevelse i armen under testen (Brantigan og Roos 2004).

Anatomi og biomekanisk bakgrunn

Thoracic Outlet syndrom (TOS) kommer av at plexus brachialis og arteria- og/ eller vena subclavius komprimeres i scalenus porten, mellom clavicula og første ribbe eller under m. Pectoralis minor. Det er utviklet en rekke tester som tar sikte på å diagnostisere de forskjellige formene for TOS. Costo-cervicalt syndrom test er utviklet for å kartlegge om det foreligger en halsribbe som gir radierende smerter i armen. En halsribbe er definert som en rudimentær ribbe som dannes i tilknytning til C7 (Hooper mfl. 2010; Samarasam mfl. 2004). En cervical ribbe er å finne hos under 1 % av normalbefolkningen og kun 10 % av personer med cervical ribbe opplever symptomer i tilknytning til denne (Hooper mfl. 2010). Cervical ribbe er å finne i 4 varianter (Samarasam mfl. 2004):

1: Komplett ribbe som artikulerer med første ribbe eller manubrium sternii.
2: Inkomplett, fri ribbe som ender i en avrundet tupp
3: Inkomplett ribbe som fortsetter i et fibrøst bånd
4: Liten kort ribbe som kun fremstår som en forlengelse av C7 transvers.

Samarasam og kolleger fant ingen sammenheng mellom ribbens form eller størrelse og pasientens plager (Samarasam mfl. 2004).

Solberg (2002) postulerer i sin testbeskrivelse av nerven blir mest affisert siden denne ligger lengst lateralt. Vi har ikke funnet annet enn anatomiske og biomekaniske betraktninger som kan bekrefte eller avkrefte dette (Standring 2004).

Testenes vitenskapelige dokumentasjon

Det har ikke lykkes Body Examination å finne litteratur som omhandler testens vitenskaplige egenskaper. Denne testen føyer seg inn i rekken av tester som er utviklet for å diagnostisere TOS, eller spesifikke dimensjoner ved TOS, uten at det er gjort noen forskning på om testen faktisk har noen verdi.

Kliniske erfaringer med testen

Spurlings test brukes rutinemessig i undersøkelse av nakkepasienter. Denne kan brukes både som den er beskrevet tradisjonelt for å diagnostisere radiculopati grunnet diskogen affeksjon, eller den kan brukes som Spurlings manøver med segmentell provokasjon. Denne testen for Costo-cervicalt syndrom/ halsribbe utføres på samme måte som Spurlings test, bortsett fra at testen avsluttes uten kompresjon. Tolkningen av denne testen kan derfor tas med når Spurlings test utføres. Pasienter som får symptomprovokasjon ventero-laterale kontralaterale hals og ut mot armen under Spurlings test kan tenkes å ha positiv test for Costo-cervicalt syndrom, og bør dermed undersøkes videre med tanke på dette?

Body Examination foreslår følgende tolkning av Costo-cervicalt syndrom test

  • Costo-cervicalt syndrom test er positiv ved reproduksjon av pasientens aktuelle plager lokalisert til ventero-laterale hals og i aktuelle overekstremitet.
  • Test for costo-cervical syndrom er beskrevet som en symptomprovokasjonstest for å diagnostisere pasienter med TOS grunnet cervical ribbe.
  • Testen har ingen vitenskaplig dokumentasjon og er kun funnet gjengitt i en lærebok for undersøkelse av bevegelsesapparatet.
  • Body Examination foreslår at testen inkluderes i tolkningen av Spurlings test, og at smerter anterolateralt på kontralaterale side og ut i armen under Spurlings test kan tenkes å peke mot TOS.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.