Belly-off sign

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Belly-off test er et relativt nytt lag-sign. Først beskrevet i 2005 av Sheibel et al. Testen beskrives her som en lovende ny test, med god klinisk relevans. Forfatterne beskriver den som mangelfull ved samtidig store skader på utadrotatorer. Testen er i 2010 inkludert i rewiev av Rigsby et al. Her fremstår den som den mest sensitive testen for total og partiell ruptur av subscapularis.

Indikasjon

Belly-off sign er indisert ved smerte i skulder med eller uten utstråling ned i arm, traume særlig i abdusert utadrotert stilling i skulder og postoperativt traume. Testen er også indisert ved misstanke om subacromiell impignment syndrome.

Utførelse

Pasienten legger håndflaten midt på magen. Undersøkeren fikserer håndleddet til pasienten, mens undersøkeren trekker albuen forover til maksimal passiv innadrotasjon. Albuen fikserers i denne posisjonen mens undersøkeren slipper opp fiksasjonen av håndleddet til pasienten. Positiv test dersom pasienten ikke klarer å holde kontakt med magen uten å flektere i håndleddet.

 

Tolkning

Belly-off sign er første gang beskrevet av Scheibel et al. (2005). Testen er beskrevet som en test for subscapularis lesjoner. Testen er positiv når pasienten ikke kan opprettholde innadrotasjonen når undersøkeren slipper hånden som er plassert på magen.

Det er gjort to studier om belly-off sign. Sensibiliteten ble vurdert til 90 og 87 prosent. Kun den ene av studiene vurderte spesifisitet. Den ble vurdert til 91%.

Belly-off sign er altså både sensibel og spesifikk for vurdering av subscapularis rupturer.

Utdypende informasjon om de forskjellige studiene

Scheibel et al. (2005) fant en sensibilitet på 90% ved totalrupturer og 69% ved partiellrupturer av subscapularis.

Bartsch et al. (2010) undersøkte den diagnostiske verdien av Lift-off test, Internal rotation lag sign, modifisert belly-press og belly-off sign. For belly-off sign fant de en sensitivitet på 87% og en spesifisitet på 91%.

Rigsby et al.(2010) gjennomførte en meta-analyse hvor studien til Scheibel et al. (2005) ble inkludert som eneste studie på Belly-off sign. Her fremstår den som den mest sensitive testen for total og partiell ruptur av subscapularis. Studien ble gitt en QUADAS score på 6 av 14.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.