Internal rotation lag sign (IRLS)

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Lag sign er tester for å avdekke rupturer. Internal Rotation Lag Sign (IRLS) er en test som av Hertel el al. i 1996 blir beskrevet med 100 prosent prediktiv verdi for subscapularis-ruptur. Bartsch et al. finner i sin artikkel en sensitivitet på 71 med spesifisitet på 45%. En review med Rigsby et al. viser imidlertid veldig høy sensitivitet og spesifisitet ved totalruptur, og middels sensitivitet og høy spesifisitet ved partiell ruptur. Testen øker nøyaktigheten i diagnosen ved partielle rupturer og ved cuff-ruptur med samtidig lite innskrenket bevegelse. Hertel skriver i sin artikkel at testen er proposjonalt positiv med størrelsen på rupturen. Testen er vanskelig å gjennomføre der en har innskrenket bevegelse i skulderen.

Indikasjon

Internal rotation lag sign er indisert ved skuldersmerter med og uten utstråling til arm, positive impignmentester, andre positive lag signs eller positiv isometritester skulder. IRLS bør testes ved mistanke om subscapularis ruptur, som ved traume med skulderen abdusert og utadrotert.

Utførelse

Undersøker står bak pasienten som sitter på en stol. Pasienten legger armen bak på ryggen. Undersøkeren løfter armen ut fra pasientens rygg, og fører den til full hyperekstensjon og innadrotasjon i skulderen. Pasientens hånd slippes, og pasienten skal aktivt holde hånden der den ble sluppet.

Tolkning

Internal rotation lag sign er positiv dersom armen beveger seg i fleksjon og utadrotasjon når pasientens hånd slippes. Lag signets størrelse øker proposjonalt med rupturens størrelse.

Hertel et al. (1995) beskrev External rotation lag sign, Internal rotation lag sign og Drop sign. De fant en sensitivitet på 97% og en spesifisitet på 96% ved bruk av IRLS for å diagnostisere subscapularis ruptur. Testen ble vurdert også å være sensitiv for partiellrupturer i subscapularis. Størrelsen på lag signet ble funnet å være proposjonalt med størrelsen på lesjonen.

Bartsch et al. (2010) fant i studie av 50 pasienter en sensitivitet på 71% og en spesifisitet på 60% for IRLS. Grunnet nedsatt bevegelighet i skulderen kunne ikke IRLS gjennomføres på 12% av pasientene i denne studien.

Scheibel et al. (2005) fant i sin studie som var designet for å vurdere Belly-off sign, en sensitivitet for Internal rotation lag sign på 75%. Kun 12 pasienter ble vurdert.

Miller et al. (2008) gjennomføre en studie hvor de vurderte Internal rotation lag sign, External rotation lag sign og Drop sign på 37 pasienter med skulder plager.For Internal rotation lag sign fant de en sensitivitet på 100% og en spesifisitet på 84% i diagnostisering av subscapularis rupturer.

Ringsby et al. gjennomførte i 2010 en systematisk review av studier i undersøkelse av subscapularis lesjoner. Sensitiviteten og spesifisiteten i diagnostisering av totalruptur og partiellruptur av subscapularis ble vurdert. Internal rotation lag sign ble vurdert til en sensitivitet på 98% og spesifisitet på 94% for totalrupturer i subscapularis. For partielle rupturer ble testen funnet å ha en sensitivitet på 54% og en spesifisitet på 96%.Kun 2 studier som vurderte IRLS ble inkludert i denne litteraturgjennomgangen.

Body Examination foreslår følgende tolkning av Internal rotation lag sign:

  • Positivt IRLS peker mot ruptur av subscapularis.
  • Negativt IRLS angir med stor sikkerhet at det ikke foreligger totalruptur av subscapularis. Partiell ruptur kan derimot ikke utelukkes selv om testen er negativ.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.