Fortin Finger test

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Fortin finger test er en svært enkel test for diagnostisering av Iliosacral-leddet (IS-leddet) som årsak til pasienten plager. Testen ble publisert av Dreyfus og kolleger i 1996, før den ble beskrevet av Fortin og Falco i 1997.

Indikasjon

Fortin Finger test er beskrevet som en test for å identifisere Bekkenrelaterte smerter. Testen er ikke funnet hverken valid eller reliabel, og er derfor ikke anbefalt vektlagt i undersøkelse og diagnostisering av pasienter. Testen kan eventuelt brukes sammen med andre bedre dokumenterte tester for diagnostisering av IS-ledds affeksjon.

Utførelse

Fortin finger test innledes ved at pasienten markerer det smertefulle området på en smertetegning. Deretter står pasienten med ryggen mot tester. Pasienten bes peke med en finger på det mest smertefulle stedet. Når dette er gjort bes pasienten repetere prosedyren med å peke på det mest smertefulle området (Fortin and Falco, 1997).

fortin finger test 3

 

Tolkning

Testen regnes som positiv hvis: 1: Pasienten kan lokalisere det mest smertefulle området med en finger. 2: Det mest smertefulle området er mindre enn 1 cm fra og rett inferiomedialt til Spina Iliaca Posterior Superior (SIPS). 3: Pasienten peker på det samme stedet igjen når hun bes peke en gang til (Fortin and Falco, 1997).

Testens vitenskapelige egenskaper

Fortin og Falco publiserte i 1997 en studie hvor de beskriver Fortin finger test som en enkel og god måte å identifisere pasienter med IS-ledd dysfunksjon som årsak til smerter. De fant at testen var positiv hos alle de 16 testpersonene som ble inkludert i studien. Dette gir en sensitivitet på 100 %. Fortin og Falco (1997) hadde ingen kontrollgruppe og undersøkte ikke testens spesifisitet (Fortin and Falco, 1997; Szadek et al., 2009).

Dreyfus og kolleger publiserte i 1996, altså før Fortin og Falco publiserte sin studie en artikkel, som beskriver en test hvor pasienten fyller ut smertetegning, og i ettertid skal peke på det mest smertefulle området. Testen regnes som positiv hvis pasientene peker ut et område mindre enn 5 cm fra SIPS som det mest smertefulle. I denne studien ble alle pasientene undersøkt av en lege og en kiropraktor. Dreyfus og kolleger inkluderte 69 pasienter i sin studie av testen og fat en sensitivitet på 76 % og en spesifisitet på 47 %. Dreyfus og kolleger fant en intertester enighet på 81 %, intertester reliabilitet k = 0,60 (moderat enighet testerne imellom (k= 0,41-0,60)) (Dreyfuss et al., 1996).

Murakami og medarbeidere vurderte i 2008 Fortin finger test i en populasjon på 247 pasienter med lumbosacrale smerter. Av disse 247 pasientene var det 46 som kunne angi smertelokalisasjon med en finger, hvor smertene presenterte kun på ett sted, og hvor smerteangivelsen var reproduserbar. Av disse 46 pasientene var det 19 menn og 27 kvinner med gjennomsnittsalder på 50 år. 8 av pasientene responderte på placeboinjeksjon og ble ekskludert. 38 pasienter ble inkludert i studien. Av disse angav 25 det smertefulle området til SIPS eller innen 2 cm fra SIPS. 18 av disse hadde positiv effekt ved diagnostisk blokade av det aktuelle IS-leddet. 72 % av pasientene som indikerte IS-leddet som det mest smertefulle området hadde altså effekt av IS-ledds injeksjon i denne studien (Murakami et al., 2008).

Konsensus undersøkelse

Cid og kolleger publiserte i 2013 en artikkel hvor 23 eksperter på undersøkelse og diagnostisering av pasienter med uspesifikke korsryggsmerter fylte ut et spørreskjema hvor de skulle angi hva de anså som viktige indikatorer for blant annet IS-ledds affeksjon. Fortin finger test var blant testene som ble vurdert nyttig i diagnostisering av IS-ledds affeksjon (Cid et al., 2013).

Retningslinjer

De europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av bekkensmerter anbefaler sterkt at det gjennomføres en smerteanamnese. Som en del av denne anbefales det at pasienten skal bes peke på det mest smertefulle området, eller eventuelt markere dette i en smertetegning (Vleeming et al., 2008).

Litteratur review

Van der Wurff og kolleger (2000) gjennomgikk studier som har undersøkt kliniske tester for IS-leddet (van der Wurff et al., 2000). Studien til Fortin og Falco (1997) er inkludert i litteraturstudien, og scoret dårligst av alle de inkluderte studiene når det gjelder metodisk kvalitet. Studien fikk kun 18 av maks 100 poeng (Fortin and Falco, 1997; van der Wurff et al., 2000). Grunnet den dårlige metodiske kvaliteten på studien hevlder Van der Wurff at den ikke kan brukes for å vurdere Fortin Finger test sine vitenskapelige kvaliteter (Ibid.).

Body Examination anbefaler følgende tolkning av Fortin Finger test

  • Fortin finger test er positiv hvis 1: Pasienten kan lokalisere det mest smertefulle området med en finger. 2: Det mest smertefulle området er mindre enn 1 cm fra og rett inferiomedialt til Spina Iliaca Posterior Superior (SIPS). 3: Pasienten peker på det samme stedet igjen når hun bes peke en gang til.
  • Positiv test peker mot IS-leddet som årsak til pasientens plager.
  • Studienene som er gjort på testen er svært begrenset og med svært dårlig metodisk kvalitet, så testen må tolkes forsiktig.
  • Det finnes en rekke gode provokasjonstester som IS-leddet, og Body Examination anbefaler at det brukes en Multitest samling av disse provokasjonstestene for å diagnostisere IS-ledds affeksjon. Fortin Finger test kan eventuelt brukes i tillegg til provokasjonstestene.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.