AC-leddspalpasjon

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

Palpasjon av AC–leddet brukes for diagnostisering av acromioclavicular (AC)–leddet som smertegenerator. Leddpalpasjon er mye brukt klinisk, men det er ofte svært sparsomt med dokumentasjon for palpasjon av de forskjellige leddene. De vitenskapelige kvalitetene til AC–leddspalpasjon er undersøkt av Walton og kolleger (Walton et al., 2004).

Indikasjon

Palpasjon av AC–leddet er indisert ved lokaliserte ventrale skuldersmerter eller andre anamnestiske eller kliniske funn som gir misstanke om AC–ledds patologi. Palpasjon av AC–leddet er også svært sensitivt for AC–leddsaffeksjon og kan brukes for å utelukke at AC–leddet er årsak til pasientens plager.

Utførelse

Walton og kolleger (2004) beskriver ikke hvordan palpasjon av leddet skal utføres, men beskriver palpasjonssmerter lokalisert til AC–leddet som en av de kliniske testene som kan brukes for å diagnostisere AC–leddesaffeksjon. PAsienten sitter med armene hvilende i fanget. Testen utføres ved at AC–leddet lokaliseres (vi anbefaler å følge clavicula lateralt til man kommer til leddet) og deretter å palpere hele leddspalten grundig. Pasienten bes gi tilbakemelding på om den kjente smerten provoseres under testen. Sammenlign med ikke–affisert side.

AC-ledds palpasjon 3

Tolkning

Testen anses som positiv ved provokasjon av smerte lokalisert til AC–leddet og negativ ved fravær av smerte (Walton et al., 2004).

Intra– og inter–tester reliabilitet

Det har ikke lyktes Body Examination å finne studier som evaluerer intra– og inter–tester reliabilitet av palpasjon av AC–leddet.

Testens vitenskapelige kvaliteter

 
Palpasjon av Acromioclaviculær–leddet er så fremt Body Examination har kjennskap til kun beskrevet i en artikkel, en prospektiv studie fra Walton et al., 2004. Målet med denne studien var å evaluere de prediktive egenskapene til vanlig brukte kliniske tester og billedmodaliteter for AC–ledd smerter og sammenligne disse. Av totalt 1037 som kom til vurdering for skuldersmerter og fylte ut smertekart, ble 38 inkludert. Disse angav smerte i området innenfor midten av clavicula og til innfestningen til m. deltoideus. Samtlige deltagere gjennomgikk en funksjonsundersøkelse som inneholdt 20 tester; deriblant palpasjon av AC–leddet. Mer enn 50% smertereduksjon etter injeksjon av lidocaine og methyprednisolon ble brukt som referansetest.
Test
Sensitivitet(%)
Spesifisitet (%)
PPV(%)
NPV(%)
Accuracy
+LR
Palpasjon av Ac–leddet (Acromioclavicular joint tenderness)
96
10
52
71
53
1.07
Paxinos test
79
50
61
70
65
1.58
O´Brien test
16
90
62
52
53
1.60
Radiography
41
90
80
60
66
4.10
Bone scan (scintigraphy)
82
70
73
80
76
2.73
MRI
85
50
63
77
68
1.70
Som det fremkommer fra tabellen, ser man at Ac–leddspalpasjon har høyest sensitivitet men svært lav spesifisitet. Det er derfor viktig å kombinere testen med andre mer spesifikke tester, som Paxinos test eller O’Brien test. Av billedmodaliteter ble MRI funnet å være den mest sensitive, etterfulgt av scintigrafi. O´Brian og konvensjonell røntgen ble funnet å ha høyest spesifisitet.
Cook og Hegedus har i sin bok om ortopediske tester gitt palpasjon av Ac–leddet en utility score på 2, som betyr at litteraturen gir moderat støtte for bruk av testen. Denne utility scoren er basert på den ene studien referert her (Cook and Hegedus, 2012).

Body Examination foreslår følgende tolkning av Ac–leddspalpasjon:

 
AC–leddspalpasjon er svært sensitivt men har svært lav spesifisitet. Det er derfor egnet for å utelukke Ac–leddsaffeksjon, da det er lite trolig Ac–leddet er årsak til smertene hvis palpasjon av leddet er helt smertefritt. Grunnet den dårlige spesifisiteten egner derimot ikke testen seg for å fastslå at AC–leddet faktisk er årsak til pasientens plager. Til det trengs mer spesifikke tester.
Disse resultatene bør forøvrig tolkes med forsiktighet da vi kun har funnt denne ene studien som har undersøkt testens vitenskapelige kvaliteter.
Ac–leddspalpasjon bør brukes i undersøktelse av pasienter med skuldersmerter sammen med anamnese, smertelokalisasjon, andre Ac–leddstester og skuldertester, og må tolkes i lys av en utførlig klinisk undersøkelse.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.